Mohd Hanafiah Harun (Assoc Prof)
  Phone 03-55211227
  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Web site -
  Location T2-4
  Academic Position Assoc. Prof.
  Qualification
 • MSc (Information Resources Management) Syracuse, 1995
 • BS (Lib. & Info. Sc) ITM, 1985
  Working Experience UiTM
 • PENSYARAH - Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif.
 • KOORDINATOR MATRIKULASI - Bertugas sebagai Ketua Program Matrikulasi Universiti Teknologi Mara.
 • PENGETUA KOLEJ JATI - Bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pentadbiran Kolej Jati. Mengendalikan dan mengawasi aktiviti hal ehwal pembangunan dan pembentukan sakhsiah pelajar yang mendiami Kolej Jati.
 • DEKAN PENGAMBILAN PELAJAR - Bertanggungjawab mengetuai Bahagian Pengambilan Pelajar UiTM dan terhadap segala urusan, prosidur serta proses pengambilan pelajar bagi seluruh kampus UiTM.
Luar Negara
 • JURUPERUNDING WELLS COLLEGE, AURORA, NEW YORK - Terlibat sebagai juruperunding bagi projek Teknologi Maklumat Perpustakaan Wells College Library Information Project. Mengenalpasti keperluan bagi perkakasan dan perisian bagi sistem rangkaian perpustakaan. Segala cadangan telah diterimapakai dan dimplementasikan.
 • BREWER-TITCHENER MERRILL, CORTLAND, NEW YORK - Terlibat sebagai juruperunding dalam kajian keperluan sistem maklumat bagi Syarikat Brewer-
  Titchener Merrill. Mengenalpasti penyaluran maklumat dan keperluan perkakasan dan perisian yang diperlukan organisasi. Projek telah diimplementasikan dengan jayanya.
 • SYRACUSE UNIVERSITY, SYRACUSE, NEW YORK - Terlibat di dalam projek membina sistem maklumat atas talian bagi penuntut kajian Sains Maklumat menggunakan Gopher interface (SyraCWIS). Projek telah diuji dan diimplementasikan.
 • NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION, SYRACUSE, NEW YORK - Bertugas sebagai Information Specialist di Bahagian R&D. Bertanggungjawab di dalam proses mendapatkan maklumat bagi para penyelidek dengan pencarian secara atas talian dengan pengkalan data seperti Dialog, Dow-Jones dan Carl; membentuk konfigurasi bagi sistem rangkaian; pencarian maklumat secara manual; dan memproses bahan-bahan pusat sumber.
  Subject Taught
 • ITC 100 ( Introduction to Computer Science)
 • ITC 133/CSC 109 ( Computer & Data Processing)
 • ITC 541 (Project Formulation)
 • ITM 441 ( Information Management & Organizational Behaviour )
 • SMM 313 ( Research Methodology )
 • MTC 025 ( Library & Information Skills )
 • SMM 551 ( Kaedah Penyelidekan )
 • ITS501 ( IT and Society )
 • MGT 531 ( Organisational Behaviour)
 • ITS753 ( Ethics and IT Professionals)
  Skills
 • Hamparan (Spreadsheet) - LOTUS, Quattro and EXCEL
 • Pemprosesan Kata - Word for Windows, Word Perfect, Microsoft Word 6.0
 • Pengkalan Data - Dbase IV
 • Grafik - Corel Draw, Harvard Graphic
 • Pemprograman - Basic and DB II
 • Sistem Pengendalian - DOS, Unix and Microsoft Windows 3.1
 • Rangkaian - TCP/IP, LAN, WAN and Topology
  Research Interest
 • Rangkaian dan Sistem Maklumat (Networking and Information Systems)
 • Analisa dan Pembinaan Sistem (Systems Analysis and Design)
 • Kebebasan Mendapatkan Maklumat (Freedom and Accessibility to Information)
 • Perancangan Strategik (Strategic Planning)
 • Pengurusan Kualiti Menyeluruh (Total Qualiti Management)
 • Politik dan Isu Semasa
 • Etika dan Integriti
 • Modal Insan
  Publication
 • Fasilitator dan Jawatankuasa Merekabentuk Pakej Kemahiran Penggunaan Bahan Rujukan (September 1990)
 • Fasilitator Pakej Kemahiran Asas Membaca Di Sekolah-sekolah (November 1990)
 • Membentangkan kertaskerja berjudul “Exploiting the New Information Technologies for Libraries and Information Centers” di Digital Library Seminar, Kuala Lumpur, 10 Jan. 1996.
 • Membentangkan kertaskerja berjudul “The Virtual and digital Libraries” di Workshop on Leading Edge Libraries & Information Centers for Tourism and Hospitality Industry, Kuala Lumpur, 5 - 6 Mac, 1996
 • Menulis rencana berjudul “Information Technology Implementations in Libraries and Information Centers in Malaysia : Impact and PitFalls” dalam : The Electronic Library, Vol. 14 (3), June 1996, pp. 233 – 242.
 • Membentangkan kertaskerja berjudul “ World Wide Web : The Dream, Hopes, Reality and Nightmare from the Perspectives of an Islamic State - Malaysia” di Online Information Conference : The 2nd Asian Information Meeting, Kowloon, Hong Kong, 8 - 10 April 1997.
  Research
 • Kajiselidek Keberkesanan Fasa Pertama Perlaksanaan Pengurusan Berkualiti Menyeluruh (TQM) di ITM ( April 1996).
 • Kajiselidek Persepsi IbuBapa / Penjaga Terhadap Perkhidmatan Yang Diberikan Oleh ITM (Jun - Julai 1996)
  Consultation Activities
 • Bengkel bagi Pembantu Perpustakaan - Kumpulan MBF. (Workshop for Assistant Librarian of MBF Education Group) (Ogos 1996)
 • Maklumat untuk Pengurusan Strategik - American Express (Information for Strategic Management) (September 1996).
  Consultant
 • WELLS COLLEGE, AURORA, NEW YORK
  - Terlibat sebagai juruperunding bagi projek Teknologi Maklumat Perpustakaan Wells College Library Information Project). Mengenalpasti keperluan bagi perkakasan dan perisian bagi sistem rangkaian perpustakaan. Segala cadangan telah diterimapakai dan dimplementasikan.
 • BREWER-TITCHENER MERRILL, CORTLAND, NEW YORK
  - Terlibat sebagai juruperunding dalam kajian keperluan sistem maklumat bagi Syarikat Brewer-Titchener Merrill. Mengenalpasti penyaluran maklumat dan keperluan perkakasan dan perisian yang diperlukan organisasi. Projek telah diimplementasikan dengan jayanya.
 • SYRACUSE UNIVERSITY, SYRACUSE, NEW YORK
  - Terlibat di dalam projek membina sistem maklumat atas talian bagi penuntut kajian Sains Maklumat menggunakan Gopher interface (SyraCWIS). Projek telah diuji dan diimplementasikan.
 • NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION, SYRACUSE, NEW YORK
  - Bertugas sebagai Information Specialist di Bahagian R&D. Bertanggungjawab di dalam proses mendapatkan maklumat bagi para penyelidek dengan pencarian secara atas talian dengan pengkalan data seperti Dialog, Dow-Jones dan Carl; membentuk konfigurasi bagi
  sistem rangkaian; pencarian maklumat secara manual; dan memproses bahan- bahan pusat sumber.